Στρατηγική συνεργασία μεταξύ RBS και Εθνικής Τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot», µέσω της οποίας οι καταναλωτές µπορούν να εξοφλούν σε επιλεγµένα καταστήµατα λιανικής σε όλη την Ελλάδα, τους λογαριασµούς τους όπως εκείνους της ΔΕΗ της ΕΥΔΑΠ, ή της κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κ.λπ., καθώς και να προµηθεύονται άυλα προϊόντα, όπως  χρόνο καρτοκινητής τηλεφωνίας. Η εκτέλεση των συναλλαγών γίνεται µε την καταβολή µετρητών, όπου η αντίστοιχη χρέωση γίνεται σε ειδικό λογαριασµό που θα τηρεί το κατάστηµα λιανικής στην Εθνική Τράπεζα ή µε τη χρήση της τραπεζικής κάρτας του καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, το κατάστηµα λειτουργεί παράλληλα και ως «Σηµείο Πληρωµής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot».

Η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot», µέσω της οποίας οι καταναλωτές µπορούν να εξοφλούν σε επιλεγµένα καταστήµατα λιανικής σε όλη την Ελλάδα, τους λογαριασµούς τους όπως εκείνους της ΔΕΗ της ΕΥΔΑΠ, ή της κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κ.λπ., καθώς και να προµηθεύονται άυλα προϊόντα, όπως  χρόνο καρτοκινητής τηλεφωνίας. Η εκτέλεση των συναλλαγών γίνεται µε την καταβολή µετρητών, όπου η αντίστοιχη χρέωση γίνεται σε ειδικό λογαριασµό που θα τηρεί το κατάστηµα λιανικής στην Εθνική Τράπεζα ή µε τη χρήση της τραπεζικής κάρτας του καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, το κατάστηµα λειτουργεί παράλληλα και ως «Σηµείο Πληρωµής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot».

Παράλληλα η RBS, σε στενή συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα διαμόρφωσε µια σειρά εξελιγµένων Συστηµάτων Ταµείου (κατασκευασµένων από την MAT Technology Α.Ε.), τα οποία συνδεόµενα µε ασφαλή τρόπο µε τα συστήµατα της Εθνικής Τράπεζας, προσφέρουν προς τους καταναλωτές, όλες τις πιο πάνω δυνατότητες της υπηρεσίας «i-bank Simple Pay Spot», στα επιλεγµένα καταστήµατα λιανικής.

Στη βάση των πιο πάνω είναι σε γοργή ανάπτυξη ένα δίκτυο καταστημάτων λιανικής σε όλη την Ελλάδα που με τον κατάλληλο εξοπλισμό το κάθε ένα εξ αυτών πέραν της συνήθους δραστηριότητας καθίσταται και “Σημείο Πληρωμής”

Ως Σηµείο Πληρωµής του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» χαρακτηρίζεται κάθε κατάστηµα λιανικής που µετά από αξιολογηµένη αίτησή του, έχει προµηθευτεί και λειτουργεί το κατάλληλο ως άνω σύστηµα ταµείου της RBS και ακολουθώντας µια τυπική και γρήγορη διαδικασία ενσωµάτωσης, επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην νέα και πολλά υποσχόµενη κατεύθυνση των ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών. Για κάθε συναλλαγή πληρωµής λογαριασµού που διεκπεραιώνει, το κατάστηµα θα εισπράττει από τον πελάτη αµοιβή, το χρηµατικό ύψος της οποίας είναι ορισµένο και παραµένει σταθερό για κάθε κατηγορία συναλλαγών.

 

Τα επιχειρηµατικά οφέλη του “Καταστήµατος πληρωµής” µε την ένταξή του στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot»:

Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισµό και κύρος

Η σηµατοδότηση του καταστήµατος ως εγκεκριµένου σηµείου «i-bank Simple Pay Spot», του παρέχει κύρος και αναγνωρισιµότητα και το διαφοροποιεί από τον τοπικό ανταγωνισµό. Ταυτόχρονα, το κατάστηµα απολαµβάνει ιδιαίτερης προβολής, τόσο µέσα από τις τακτικές διαφηµιστικές καµπάνιες της Εθνικής Τράπεζας για το δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot», όσο και µέσα από την ένταξή του σε ειδική ιστοσελίδα που θα περιλαµβάνει όλα τα «Σηµεία Πληρωµής».

Ισχυρή διαπραγµατευτική ισχύ

Η Εθνική Τράπεζα, µε την αυξηµένη διαπραγµατευτική ισχύ που διαθέτει για σύναψη συµφωνιών µε οργανισµούς, επιχειρήσεις και φορείς του δηµοσίου, θα επεκτείνει διαρκώς τις παρεχόµενες υπηρεσίες πληρωµών, εξασφαλίζοντας το µεγαλύτερο δυνατό όφελος για όλους τους εµπλεκόµενους στο «i-bank Simple Pay Spot».  Έτσι το Σηµείο Πληρωµής, χωρίς κόστος ή προσπάθεια, εξασφαλίζει ακόµα περισσότερες υπηρεσίες προς διάθεση στους καταναλωτές.

Ανταποδοτική επένδυση του συστήµατος ταµείου RBS

Tα καινοτοµικά συστήµατα λιανικών πωλήσεων RBS, επικουρούµενα από την cloud υπηρεσία “Link4all” και την υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot», µετατρέπονται από απαραίτητη αλλά παθητική επένδυση ταµειακής µηχανής, σε  ”πηγή εσόδων” και µοχλό ανάπτυξης της επιχείρησης.

Αύξηση επισκεψιµότητας, διεύρυνση εργασιών και νέα έσοδα

Η καθηµερινή πελατεία αυξάνεται και δηµιουργούνται νέες πηγές εσόδων, χωρίς επενδύσεις σε αποθέµατα και χρηµατοοικονοµικά κόστη.     

 

Διαφοροποίηση της υπηρεσίας από άλλες συναφείς

Πλεονεκτήματα εξοπλισμού

Το Σύστηµα Ταµείου και Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της RBS που προµηθεύεται το κατάστηµα για την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας «i-bank Simple Pay Spot» δεν αποτελεί προσαρµογή κάποιας συσκευής µε περιορισµένες δυνατότητες. Αντίθετα, είναι ένα σύγχρονο σύστηµα ταµείου µε γραφικό περιβάλλον και οθόνη αφής για εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας, είτε αυτή αφορά τις συνήθεις πωλήσεις, είτε αφορά πληρωµές λογαριασµών. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί και τις ευρύτερες ανάγκες του καταστήµατος, όπως ενδεικτικά:

 • Έκδοση νόµιµων φορολογικών αποδείξεων λιανικής πώλησης και τιµολογίων, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών.
 • Πλήρης διαχείριση λειτουργιών ταµείου (µετασχηµατισµοί παραστατικών, πολλαπλοί τρόποι πληρωµής, χειριστές – βάρδιες, πώληση µε barcode scanner, ακυρώσεις – επιστροφές κ.λπ.).
 • Εµπορική και οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης (αποθήκη, πελάτες, προµηθευτές, οικονοµικές δοσοληψίες κ.λπ.), Πολιτικές loyalty (πόντοι, κουπόνια, προσφορές κ.λπ.).
 • Παράλληλα, µε τη χρήση της cloud υπηρεσίας “Link4all” εξυπηρετεί: Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιµολόγησης Υπηρεσίες αυτόµατης ενηµέρωσης “Λογιστή” Αποµακρυσµένο έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων του ταµειακού συστήµατος Αναφορές – Στατιστικά.
 • Τέλος, το Ταµειακό Σύστηµα µπορεί να αξιοποιηθεί ως σταθµός πρόσβασης στο Internet, αλλά και ως  MP3 Player (διαθέτει ενσωµατωµένα ηχεία και υποδοχή για USB memory stick).

 

Πολλαπλά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση

Κάθε επιχείρηση-µέλος του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» αποτελεί µέλος µιας ισχυρής κοινότητας, η οποία σε στενή συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα δηµιουργεί, αναπτύσσει και διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες. Αναδεικνύεται έτσι σε  ένα στρατηγικό κέντρο ηλεκτρονικών συναλλαγών της περιοχής του, καθώς:

 • Η ανάπτυξη των «Σηµείων Πληρωµής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» ακολουθεί, ανά περιοχή, πληθυσµιακά κριτήρια εξυπηρετούµενων νοικοκυριών και γεωγραφικής θέσης, διασφαλίζοντας έτσι σηµαντική δυνητική πελατεία για κάθε σηµείο.
 • Κάθε «Σηµείο Πληρωµής» εφοδιάζεται µε κάρτα της Εθνικής Τράπεζας για να καταθέτει µετρητά, εκτός φακέλου, στα περισσότερα από 700 κατανεµηµένα ανά την Ελλάδα ειδικά ATM της Τράπεζας. Τα χρήµατα καταµετρώνται αυτόµατα και πιστώνουν άµεσα τον συνδεδεµένο λογαριασµό.
 • Η προµήθεια για τις παρεχόµενες υπηρεσίες αποτελεί έσοδο της ίδιας της επιχείρησης, αποδίδοντας µέρος αυτής στον φορέα διαχείρισης, και όχι αντίστροφα.
 • Η  απόδειξη πληρωµής προς τον πελάτη εκδίδεται, µέσω του ταµειακού συστήµατος, από την Εθνική Τράπεζα.
 • Κάθε «Σηµείο Πληρωµής» έχει τον απόλυτο έλεγχο και την ιδιοκτησία του εξοπλισµού, καθώς και την εγγύηση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης συνέχειας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
 • Η  συνέχιση της λειτουργίας του κάθε καταστήµατος λιανικής ως «Σηµείου Πληρωµής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από την επιλογή του ίδιου του επαγγελµατία.

 

Γρήγορη διαδικασία και συνεχής υποστήριξη

Η διαδικασία ένταξης της επιχείρησης στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot» είναι γρήγορη, απλή και διεκπεραιώνεται µέσω του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών της RBS. Η επιχείρηση: Ενηµερώνεται, συναλλάσσεται, εκπαιδεύεται και ολοκληρώνει τη διαδικασία ένταξής της στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot» µέσω ανθρώπων που γνωρίζει και έως σήµερα την υποστηρίζουν στο ταµειακό της σύστηµα.

Σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου προβλήµατος, απευθύνεται και λαµβάνει άµεση υποστήριξη από τους έως σήµερα συνεργάτες της.

Τέλος, οι κατά τόπους συνεργάτες της RBS  αναλαµβάνουν να εφοδιάσουν κάθε σηµείο «i-bank Simple Pay Spot» µε ευδιάκριτη σήµανση, χωρίς πρόσθετο κόστος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για αίτημα ένταξης του καταστήματός σας στο δίκτυο i-bank Simple Pay Spot συμπληρώστε την φόρμα εδώ

 

Δελτίo Τύπου Εθνικής Τράπεζας

15/12/2014

i-bank Simple Pay Spot: νέα υπηρεσία πληρωμών από την Εθνική Τράπεζα

 

Αναδημοσίευση του δελτίου τύπου

www.capital.gr
www.newmoney.gr
www.tovima.gr
www.euro2day.gr
www.bankwars.gr