rbs.gr | Ηλεκτρονική τιμολόγηση και αυτόματη ενημέρωση του myDATA από τις ταμειακές μηχανές RBS ​

Search
Close this search box.

Όροι παραχώρησης Άδειας χρήσης Λογισμικού

Η εταιρεία «RBS.AE.»  παραχωρεί έναντι ετήσιας συνδρομής την άδεια χρήσης του λογισμικού που ο πελάτης απέκτησε μέσω σχετικού αιτήματός του και η οποία παραχώρηση διέπεται από τους ακόλουθους όρους:

 1. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής και ο τρόπος καταβολής της είναι αυτά που αναφέρονται στο ως άνω σχετικό αίτημα.
 2. Η συγκεκριμένη παραχώρηση αφορά, το δικαίωμα μη αποκλειστικής, περιορισμένου χρόνου άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης του λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των τεχνικών λειτουργιών του, των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, πρόσθετων εφαρμογών ή/και βάσεων δεδομένων που ενσωματώνονται στο Πρόγραμμα, καθώς και των μελλοντικών αναβαθμίσεων αυτού).
 3. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται ετήσια και ανανεώνεται κάθε φορά για ένα (1) επί πλέον έτος υπό την αίρεση ότι ο πελάτης θα καταβάλλει το ποσό της ετήσιας συνδρομής, κατά τον χρόνο και τον τρόπο που προβλέπεται και έχει αποδεχτεί δια του αιτήματός του.
 4. Η RBS ουδεμία ευθύνη φέρει, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη, που οφείλεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το Πρόγραμμα και δεν προκλήθηκε με υπαιτιότητα του Προμηθευτή.
 5. Η RBS δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης:
  • Δεν εκτελεί καθημερινά την εργασία φύλαξης εφεδρικών αρχείων (backup), σε τοπικά αποθηκευτικά μέσα ή σε cloud υποδομές.
  • Συνδέει το Πρόγραμμα με άλλες συσκευές ή προγράμματα, χωρίς την γραπτή έγκριση του Προμηθευτή.
  • Χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα σε Η/Υ που δεν πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές που θέτει ο Προμηθευτής για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
  • Χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα μη συμμορφούμενος προς τις οδηγίες της RBS.
  • Επιτρέπει οποιαδήποτε φύσεως επέμβαση στο Πρόγραμμα, από άτομα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την RBS, για την συγκεκριμένη εργασία.
 6. Επιπρόσθετα ο Προμηθευτής, κατά την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης, ουδεμία ευθύνη φέρει ή δύναται να φέρει στις εξής κάτωθι περιπτώσεις:
  • Εάν διαπιστωθεί βλάβη του Η/Υ ή φθορά των μαγνητικών μέσων ή διακοπή ή πτώση της τάσης του ρεύματος, του Πελάτη.
  • Εάν διαπιστωθεί βλάβη στο Πρόγραμμα από ελλιπή εκπαίδευση ή/και λανθασμένη ενημέρωση των χειριστών του Προγράμματος, με υπαιτιότητα του Πελάτη.
  • Εάν διαπιστωθεί βλάβη στο Πρόγραμμα από λάθη του λειτουργικού συστήματος.
  • Εάν διαπιστωθεί βλάβη στο Πρόγραμμα από ιούς, κακόβουλες ενέργειες και κακόβουλα λογισμικά, όπου την ευθύνη για την προστασία έναντι αυτών, την έχει αποκλειστικά και μόνο ο Πελάτης.
  • Εάν διαπιστωθεί βλάβη στο Πρόγραμμα από αντικανονική και μη ενδεδειγμένη χρήση.
 7. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά ότι οι ιδέες και εκφράσεις αυτών που περιέχονται στο Πρόγραμμα, οι ρυθμίσεις, οι βάσεις δεδομένων καθώς και κάθε στοιχείο του Προγράμματος, λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων και των νέων εκδόσεων, αναβαθμίσεων αυτού) ή παρεπόμενων με αυτό δημιουργημάτων (πχ. οδηγοί, εγχειρίδια χρήσης προγράμματος, εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο οδηγιών καθοδήγησης, ιστοσελίδα κλπ.) αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες και εντάσσονται στην αποκλειστική σφαίρα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της RBS.
 8. Ο Πελάτης υποχρεούται να μην αναθέτει ή άλλως προσλαμβάνει οποιονδήποτε τρίτο, με ή χωρίς αμοιβή, πέραν αυτών που θα του υποδεικνύει η RBS για την παροχή των υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Προγράμματος.
 9. Η RBS δικαιούνται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αλλά και τον Μεταπωλητή, εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Πελάτη. Κατά τα λοιπά, αποκλείεται οποιοδήποτε δικαίωμα υποκατάστασης ή εκχώρησης της παρούσας από τον Πελάτη σε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της RBS.
 10. Η RBS είναι αποκλειστικός δικαιούχος, κάτοχος, κύριος και νομέας όλων ανεξαιρέτως των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των έργων, δημιουργημάτων, τεχνικών, κωδικών, προγραμμάτων, βάσεων δεδομένων, λογισμικού, εγγράφων, αρχείων, φωτογραφιών, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων, ονομασιών, διακριτικών τίτλων, επωνυμιών, σημάτων καθώς και κάθε άλλου υλικού ή μη δημιουργήματος, που εντάσσεται στη σφαίρα προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του και σχετίζεται με το ως άνω αναφερόμενο Πρόγραμμα.
 11. Η RBS εγγυάται δε ότι η πραγματοποιούμενη δια της παρούσας σύμβασης, παραχώρησης μη αποκλειστικής άδειας χρήσης δεν προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
 12. Η RBS δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνίας εάν ο Πελάτης παραβιάσει τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του, ή καταστεί υπερήμερος στην καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής.
 13. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί, την αναίτια ακύρωση της σύμβασης, θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς την RBS, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, πριν την ημερομηνία λύσης της συμφωνίας.