Φορολογική Νομοθεσία σχετικά με την έκδοση Ηλεκτρονικών και Έντυπων τιμολογίων

Λόγω της σύγχυσης που επικρατεί σε σχέση με κάποιες από τις διατάξεις του υφιστάμενου ΚΦΑΣ, των φημολογούμενων αλλαγών που πρόκειται να επέλθουν σε αυτόν και της αναμενόμενης έκδοσης διευκρινιστικής ΠΟΛ που θα ρυθμίζει τα επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του, η εταιρεία μας επιχειρεί να προσεγγίσει με τους νέους μηχανισμούς RBS-101 NET και τις επιμέρους εκδόσεις του, με τον πλέον εκτενή αλλά και ασφαλή τρόπο την κάλυψη της κάθε είδους υφιστάμενης ή φημολογούμενη απαίτησης.

Οι απαιτήσεις της Φορολογικής Νομοθεσίας σχετικά με την έκδοση Ηλεκτρονικών και Έντυπων τιμολογίων &
Ο ρόλος των Φορολογικών Μηχανισμών RBS

Λόγω της σύγχυσης που επικρατεί σε σχέση με κάποιες από τις διατάξεις του υφιστάμενου  ΚΦΑΣ, των φημολογούμενων αλλαγών που πρόκειται να επέλθουν σε αυτόν και της αναμενόμενης έκδοσης διευκρινιστικής ΠΟΛ που θα ρυθμίζει τα επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του, η εταιρεία μας επιχειρεί να προσεγγίσει  με τους νέους μηχανισμούς RBS 101-ΝΕΤ και τις επιμέρους εκδόσεις του, με τον πλέον εκτενή αλλά και ασφαλή τρόπο την κάλυψη της κάθε είδους υφιστάμενης ή φημολογούμενη απαίτησης.

Ως γενική αρχή και ανεξάρτητα από το πότε και εάν θα ισχύσει ο φημολογούμενος  νέος ΚΦΑΣ και ανεξάρτητα από το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει, αυτό που μετά βεβαιότητας καθιερώνεται είναι η μετατόπιση της ευθύνης στην ίδια την επιχείρηση, της διασφάλισης της αυθεντικότητας του αποστολέα του τιμολογίου (ή του υποκατάστατου έντυπου του δελτίου αποστολής όπως σχεδιάζεται να εφαρμοστεί), της ακεραιότητας του περιεχομένου του και την αναγνωσιμότητά του για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.

Δεν  επιβάλλεται δηλαδή κανένας συγκεκριμένος τρόπος διασφάλισης των πιο πάνω, αλλά απλώς υποδεικνύονται κάποιες τεχνικές όπως αυτές υποδεικνύονται και από την οδηγία της ΕΕ, χωρίς να αποκλείεται οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος τρόπος.

Υπάρχουν δηλαδή τρεις δεσμεύσεις (τα τρία Α όπως λέγεται), όπου η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει τον τρόπο της ικανοποίησής τους για τα εκδιδόμενα Ηλεκτρονικά ή Έντυπα παραστατικά, πειστικά προς τις Φορολογικές Ελεγκτικές αρχές.

  • Αυθεντικότητα του αποστολέα
  • Ακεραιότητα των δεδομένων
  • Αναγνωσιμότητα του περιεχομένου

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση, θα πρέπει να είναι σε θέση να  τεκμηριώσει προς τις ελεγκτικές αρχές ότι εξασφαλίζει την τήρηση των παραπάνω τριών προϋποθέσεων για τα εκδιδόμενα αλλά και τα παραλαμβανόμενα από αυτή παραστατικά.

Με δεδομένο ότι καμία επιχείρηση δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της αυτή εσωτερικά, είναι προφανές ότι ο προμηθευτής του αναγκαίου S/W και Η/W που συνθέτουν  τον σταθμό  τιμολόγησης της επιχείρηση, θα πρέπει να διαβεβαιώσει την τελευταία, ότι αυτό ανταποκρίνεται στην διασφάλιση των πιο πάνω απαιτήσεων, χωρίς βέβαια η επιχείρηση να είναι σε θέση να αποποιηθεί την τελική ευθύνη.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και μετά από την ενδελεχή  μελέτη και ανάλυση όλων των δεδομένων η RBS είναι σε θέση να διαβεβαιώσει τους χρήστες των νέων φορολογικών μηχανισμών της (RBS 101-NET, RBS 101-NET | SD  και RBS 101-NET | SD | Web Sockets) ότι κατά τη  σχεδίασή τους έχουν προβλεφθεί όλες εκείνες οι απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας προκειμένου  το παραγόμενο αποτέλεσμα  του συνδυασμού της λειτουργίας του μηχανισμού και του λογισμικού υποστήριξή του (Driver A & B)  να διασφαλίζει με τον πλέον πειστικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο την Αυθεντικότητα του αποστολέα και την Ασφάλεια του περιεχομένου του κάθε παραστατικού.