rbs.gr | Στην καρδιά των ημερήσιων συναλλαγών, για επιχειρήσεις λιανικής & εστίασης

Search
Close this search box.

Φόρμα παροχής στοιχείων

Παροχή Στοιχείων για Ενεργοποίηση της Απομακρυσμένης Αναβάθμισης

Σύμφωνα με τις πρόσφατες  Φορολογικές Αποφάσεις, κάθε Υπόχρεη Οντότητα οφείλει να αποδεχτεί την διενέργεια Αναβάθμισης προκειμένου, μεταξύ των άλλων, να παρέχεται εφεξής από το Ταμειακό της Σύστημα και η «δυνατότητα αναβάθμισής του, απομακρυσμένα και αυτόματα». Περεταίρω η «RBS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών», (εφεξής “RBS”) δηλώνει ότι είναι η αποκλειστική κάτοχος της άδειας διάθεσης και υποστήριξης του Ταμειακού Συστήματος με τα στοιχεία που δηλώνονται κατωτέρω και η οποία άδεια, της έχει χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Ως εκ τούτου, δια του εξουσιοδοτημένου Συνεργάτης της, αναλαμβάνει και η Υπόχρεη Οντότητα της αναθέτει, να προβαίνει στις αναγκαίες απομακρυσμένες αναβαθμίσεις. Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω, η Υπόχρεη Οντότητα αποδέχεται τα κάτωθι:

  1. Είναι αναγκαίο, για το σκοπό αυτό, η Υπόχρεη Οντότητα να διατηρεί ατομικό λογαριασμό στις πληροφορικές υποδομές της RBS και να παράσχει προς το σκοπό αυτό τα αναγκαία στοιχεία τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν στο σχετικό προς το σκοπό αυτό κατωτέρω πίνακα, διαφορετικά οι αναβαθμίσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο επιτόπια με αυξημένο κόστος

2. Η RBS υποχρεούται, πριν προβεί στην εφαρμογή κάθε Απομακρυσμένης Αναβάθμισης, να ενημερώνει την ΑΑΔΕ και να λαμβάνει από αυτήν τη σχετική έγκριση. Τέτοιου είδους Απομακρυσμένες Αναβαθμίσεις μπορεί να αφορούν:

i. Νέα λειτουργική δυνατότητα ή τροποποίηση υφιστάμενης που επιβάλλεται ως υποχρεωτική από την ΑΑΔΕ.
ii. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Ταμειακού Συστήματος ή και αποσφαλμάτωσης (bug fixing) του λογισμικού που επιβάλλονται από τον κατασκευαστή του ή και ένταξη νέας λειτουργίας που διευρύνει τη λειτουργική του δυνατότητα.

3. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Απομακρυσμένης Αναβάθμισης χρεώνεται, κάθε φορά που προκύπτει τέτοια απαίτηση, το δε ύψος της χρέωσης εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της κάθε αναβάθμισης. Εναλλακτικά, η Υπόχρεη Οντότητα μπορεί να αποδεχτεί την συνδρομητική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης eCR Connect, σύμφωνα με την οποία, πέρα των άλλων παροχών, προσφέρονται δωρεάν και οι κάθε είδους αναβαθμίσεις.

4. Η RBS υποχρεούται να ενημερώνει την Υπόχρεη Οντότητα, μέσω αποστολής e-mail ή SMS, πριν την εφαρμογή κάθε είδους απομακρυσμένης αναβάθμισης, στην οποία και θα προβαίνει εφόσον η τελευταία έχει καταβάλλει, στην ίδια ή στον εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη της, το σχετικό τίμημα για τη λήψη της εν λόγω υπηρεσίας.

5. Είναι εύλογο και αποδεκτό, ότι η RBS και ο εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης της θα αποκτούν απομακρυσμένα πρόσβαση στο Ταμειακό Σύστημα, προκειμένου να προβαίνουν στις αναγκαίες απομακρυσμένες αναβαθμίσεις.


6. Η Υπόχρεη Οντότητα δηλώνει και εγγυάται ότι τα δηλωθέντα κατωτέρω στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

Στοιχεία υπόχρεης οντότητας

1
2

1. Η Υπόχρεη Οντότητα, με τα ανωτέρω στοιχεία, αναθέτει στην RBS και η τελευταία αναλαμβάνει να της παρέχει, μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας e-CR CONNECT, τις κατωτέρω υπηρεσίες, μέσω του εξουσιοδοτημένου Τεχνικού/Μηχανογράφου συνεργάτη της:

1.1 Δωρεάν κάθε νέα διαθέσιμη απομακρυσμένη αναβάθμιση
1.2 Δωρεάν χρήση mobile εφαρμογής (iOS και Android) e-CR Connect App”, μέσω της οποίας ο χρήστης του Ταμειακού Συστήματος θα μπορεί να λαμβάνει:
i. Ενημέρωση για το περιεχόμενο κάθε επικείμενης αναβάθμισης
ii. Ενημέρωση των πωλήσεων σε επιλεγμένο χρονικό διάστημα.
iii. Ενημέρωση του ύψους του τρέχοντος ΦΠΑ εκροών, μηνός ή τριμήνου, κατ’ επιλογή
iv. Ενημέρωση για την επιτυχή ή εκκρεμή αποστολή των δεδομένων της προηγούμενης ημέρας, προς το eSend ή και προς το myDATA

1.3. Αποστολή στον λογιστή της Υπεύθυνης Οντότητας και στο myDATA, ανά ημέρα ή και συγκεντρωτικά στο τέλος του μήνα, το χαρακτηρισμό των πωλήσεων (εμπορεύματα - προϊόντα - υπηρεσίες) ανά συντελεστή ΦΠΑ

1.4. Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης του Τεχνικού/Μηχανογράφου στο ταμειακό σύστημα για σκοπούς όπως: Υποστήριξη σε περίπτωση δυσλειτουργίας του, προγραμματισμό παραμέτρων και βάσεων δεδομένων (π.χ. ειδών, πελατών,  παραστατικών, συντελεστών Φ.Π.Α κ.λπ.).

 

2. Όλες οι ως άνω εργασίες, κατά τον χρόνο της απομακρυσμένης πρόσβασης στο ταμειακό σύστημα, απαιτούν την επιτόπια παρουσία του Υπεύθυνου Οντότητας στο χώρο εγκατάστασης του Ταμειακού Συστήματος προκειμένου να προβεί σε χειρισμό έγκρισης. Η ενέργεια αυτή εγγυάται απολύτως την ασφαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών.

3. Το κόστος κάθε αναγκαίας επιτόπιας τεχνικής επέμβασης, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία, χρεώνεται χωριστά και συμφωνείται μεταξύ της Υπόχρεης Οντότητας και του Τεχνικού/Μηχανογράφου.

4. Όλες οι ως άνω παροχές της υπηρεσίας e-CR CONNECT, τελούν υπό την αίρεση ότι η Υπόχρεη Οντότητα θα καταβάλλει το ποσό της ετήσιας συνδρομής, κατά τον χρόνο και τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος. Είναι εύλογο ότι οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται η συνδρομή και θα διακοπούν σε περίπτωση μη προσήκουσας και εμπρόθεσμης καταβολής της.

5. Συμφωνείται ότι η Ετήσια Συνδρομητική Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης e-CR CONNECT, και οι παρεπόμενες παροχές μέσω αυτής, όπως περιγράφονται ανωτέρω, παρέχονται έναντι ετήσιας συνδρομής ύψους πενήντα πέντε ευρώ (55€), πλέον ΦΠΑ 24%, η οποία και προκαταβάλλεται.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιλογής της υπηρεσίας e-CR Invoicing,
προσφέρεται ειδική έκπτωση και η συνολική αξία διαμορφώνεται ως ακολούθως

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

6. Τα χαρακτηριστικά και οι όροι παροχής της υπηρεσίας ECR Connect είναι διαθέσιμα στο site της RBS και ο Υπεύθυνος Οντότητας δηλώνει ότι τους έχει διαβάσει και συναινεί ανεπιφύλακτα.

7. Η ανανέωση της συνδρομής γίνεται 10 ημέρες πριν τη λήξη της τρέχουσας, διαφορετικά θα παύει η παροχή των υπηρεσιών.

8. Η υπηρεσία ενεργοποιείται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή του παρόντος, εφόσον έχει καταβληθεί η αντίστοιχη συνδρομή, πλέον ΦΠΑ, σε έναν από τους πιο κάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

ΕΘΝΙΚΗ 1640 060 24 01 IBAN: GR 280 110 660 000 006 604700 7167
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5092 046 026 098 IBAN: GR 690 172 092 000 509 204 602 6098
ALPHA BANK 1510 0200 200 70 24 IBAN: GR 640 140 151 015 100 200 200 7024
EUROBANK 0026 0009 830 2014 58934 IBAN: GR 860 260 009 000 083 020 145 8934
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Χαρακτηριστικά
Click outside to hide the comparison bar
Σύγκριση